Πολιτική απορρήτου

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος της εταιρείας ΣΑΝΤΑ ΑΕ, είναι να παρέχει τις καλύτερες δυνατές τουριστικές, ξενοδοχειακές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες στον επισκέπτη της.

Σαν επισκέπτης του ξενοδοχείου Wellness Santa Hotel θα απολαύσετε φιλικές και προσωποποιημένες υπηρεσίες που προκύπτουν από την βαθιά γνώση και τουριστική παιδεία των επαγγελματιών μας. Η κουλτούρα μας δομείται γύρω από την ανθρωποκεντρική φιλοξενία, με σκοπό να σας φροντίσουμε, αποδίδοντας παράλληλα και μια αίσθηση του «σπιτιού μακριά από το σπίτι».

Εάν συναλλάσεσθε με την εταιρεία ως πελάτης έχετε δικαίωμα στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Αυτά τα δεδομένα, όπως αναλύουμε κατωτέρω υπό 4,  ενδέχεται να αφορούν στο όνομά σας, στον αριθμό τηλεφώνου σας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς και σε άλλα δεδομένα, όπως στην διεύθυνση κατοικίας σας, στον αριθμό φορολογικού μητρώου, στα στοιχεία της ταυτότητάς σας ή του διαβατηρίου σας, κ.λ.π. που σας ταυτοποιούν ή σε ειδικών κατηγοριών δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως για παράδειγμα ιατρικό ιστορικό και δεδομένα υγείας.

Στην παρούσα Γενική Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων “η παρούσα Πολιτική“ περιγράφουμε ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε, είτε απ’ ευθείας από εσάς, είτε από τις συναλλαγές μας με εσάς, πώς και γιατί συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, τι κάνουμε με αυτά, με ποιον τα μοιραζόμαστε, πώς τα προστατεύουμε, τις επιλογές που μπορείτε να έχετε σχετικά με τα Προσωπικά  Δεδομένα σας, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνουμε για να διατηρούμε αυτά ασφαλή  καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας.

Η παρούσα Πολιτική αφορά  στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, στο πλαίσιο της εκ μέρους μας παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών για διαφημιστικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Η παρούσα Πολιτική περιλαμβάνει γενικούς κανόνες και επεξηγήσεις και αποτελεί εν γένει μία σύνοψη των πρακτικών που χρησιμοποιούμε για να διασφαλίσουμε την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σεβόμενοι τη σημασία της ιδιωτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων σας και θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία τους. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της παρούσας Πολιτικής  είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας, έντυπη μορφή της μπορείτε να βρείτε στις υποδοχές του ξενοδοχείου μας, συμπληρώνεται δε με ξεχωριστές ειδικές δηλώσεις περί απορρήτου που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας. Οι ανωτέρω δηλώσεις περί απορρήτου θα σας γνωστοποιούνται όποτε απαιτούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων π.χ. μέσω των υπαλλήλων μας ή/και συνεργατών μας, ατομικών υπηρεσιών επικοινωνίας,  ενημερωτικών δελτίων (newsletter), προσφορών, εκδηλώσεων κλπ.

Στο τέλος της παρούσας Πολιτικής θα βρείτε τους ορισμούς κάποιων βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική και έχουν κεφαλαίο το αρχικό τους γράμμα (για παράδειγμα, Προσωπικά Δεδομένα, Επεξεργασία, Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων κ.λ.π.).

Σημειώνουμε ότι είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, δεν μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, όπως αυτές αναλύονται κατωτέρω υπό 1.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι η:

Η εταιρεία με την επωνυμία «SANTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και με τον διακριτικό τίτλο “SANTA A.E.”, εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη περιοχή Ν. Επιβατών, επί της Γρ. Λαμπράκη 2 με ΑΦΜ 094027915.

Όπου αναφέρονται οι όροι « ΣΑΝΤΑ ΑΕ», «σε εμάς», «δικό(-ά) μας» ή «εμείς», αναφέρονται αποκλειστικά στην  εταιρεία.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για κάθε υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική ή παραπέμπει σε αυτή (στο εξής καλούμενες από κοινού οι «Υπηρεσίες» μας), για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για κάθε τοποθεσία web ή εφαρμογή online, κάθε προωθητική ενέργεια της ΣΑΝΤΑ ΑΕ online και offline, για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, είτε χρησιμοποιείται οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή άλλη συσκευή, καθώς και κατά την παροχή Υπηρεσιών μας δίχως την χρήση των κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικών μέσων.

ΟΡΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ»

Ως Προσωπικά Δεδομένα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, θρησκευτική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη. Επιπλέον, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά, όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας, καθώς και cookies.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι ως προς τα Προσωπικά Δεδομένα σας που μας έχετε εμπιστευτεί και δεσμευόμαστε να τα επεξεργαζόμαστε με δίκαιο, διαφανή και ασφαλή τρόπο. Οι βασικές αρχές της ΣΑΝΤΑ ΑΕ είναι οι εξής

Νομιμότητα: θα συλλέξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας αποκλειστικά με δίκαιο, νόμιμο, και διαφανή τρόπο.

Ελαχιστοποίηση δεδομένων: θα περιορίσουμε τη συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας μόνο σε αυτά που σχετίζονται άμεσα και είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Περιορισμός σκοπού: θα συλλέξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για συγκεκριμένους, σαφείς, και νόμιμους σκοπούς και δεν θα τα επεξεργαστούμε περαιτέρω με τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Ακρίβεια: θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ακριβή και ενημερωμένα.

Ασφάλεια και προστασία δεδομένων: θα εφαρμόσουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων σας που τυγχάνουν προστασίας. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν την πρόληψη οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης, τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, ή τυχαίας απώλειας ή αλλοίωσης, και οποιασδήποτε άλλης παράνομης μορφής Επεξεργασία.

Πρόσβαση και διόρθωση: θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Περιορισμός χρόνου διατήρησης: θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας κατά τρόπο συνεπή με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

Προστασία κατά τις διεθνείς μεταφορές: θα διασφαλίσουμε ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα σας που μεταφέρονται εκτός του ΕΟΧ προστατεύονται επαρκώς.

Δικλείδες ασφαλείας έναντι τρίτων: θα διασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας από (και οι μεταβιβάσεις αυτών προς) τρίτους θα διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις κατάλληλες συμβατικές δικλείδες ασφαλείας.

Νομιμότητα ενεργητικού μάρκετινγκ και cookies: όταν σας αποστέλλουμε διαφημιστικό υλικό ή τοποθετούμε cookies στον υπολογιστή σας, θα διασφαλίζουμε ότι το πράττουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρείτε μέσω της Ιστοσελίδας θα επεξεργάζονται από την εταιρεία με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας, σύμφωνα με την Γενική Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων της, την οποία μπορείτε να βρείτε αναρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο https://santahotel.gr/el/γενικοί-όροι-χρήσης Η εταιρεία σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμεύεται να μην τα χρησιμοποιήσει για την αποστολή διαφημιστικού – ενημερωτικού υλικού χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στην Ιστοσελίδα και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση ό,τι κρίνεται σκόπιμο.

Σε περίπτωση σύνδεσης της Ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) θα πρέπει να διαβάζετε την πολιτική των άλλων ιστοσελίδων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις πρακτικές που εφαρμόζουν για την προστασία αυτή, επειδή, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή για τις πολιτικές συλλογής πληροφοριών των ιστοσελίδων άλλων εταιρειών.

Α. Σκοποί συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων σας:

Η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας από την πλευρά μας πραγματοποιείται για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών που μας ζητήσατε και με γνώμονα την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, συλλέγουμε δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Την κράτηση δωματίου και άλλων σχετιζόμενων υπηρεσιών (όπως, τήρηση απαιτούμενων εγγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αιτήματα σχετιζόμενα με την διαμονή) και την διαμονή στο Ξενοδοχείο (πρόσβαση σε δωμάτιο, χρήση υπηρεσιών mini bar, τηλέφωνο δωματίου κλπ.),

Για οργανωτικούς λόγους (π.χ. λίστα πελατών με άφιξη/ αναχώρηση εντός της ημέρας, πελάτες με ειδικές προσφορές),

Τη βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες σας, για παροχή προσωποποιημένων και βελτιωμένων υπηρεσιών βασιζόμαστε σε παλαιότερες προτιμήσεις σας, για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, για να σας ενημερώνουμε για τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας κλπ.,

Την ενημέρωσή σας αναφορικά με προσφορές, ενημερωτικά δελτία (newsletters) κλπ,

Τη συμμόρφωση με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Β. Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Προσωπικά Δεδομένα που υποχρεούμαστε να ζητήσουμε από εσάς για την παροχή των Υπηρεσιών μας

Στοιχεία πελάτη π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθ. Α.Δ.Τ., τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας,

Στοιχεία για την τιμολόγηση π.χ. ΑΦΜ, αριθ. πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας,

Προσωπικά στοιχεία (π.χ. ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τόπος γέννησης),

Ημερομηνία άφιξης / αναχώρησης και αριθμός δωματίου,

Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα π.χ. προτιμώμενος όροφος, δωμάτιο μη-καπνιστών, τύπος κρεβατιού, πολιτιστικά ενδιαφέροντα,

Ιατρικά δεδομένα σχετιζόμενα με την υγεία σας, π.χ. αλλεργίες, δεδομένα παθολογικών παθήσεων κ.α.

Πληροφορίες, όπως τα πολιτιστικά σας ενδιαφέροντα, τυχόν προβλήματα υγείας, εάν είστε καπνιστής ή όχι, ενδέχεται να χαρακτηριστούν ευαίσθητα. Για τον λόγο αυτό διατηρούμε τέτοιου είδους πληροφορίες μόνο αν είμαστε υποχρεωμένοι από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν μας παράσχετε ρητά την συναίνεσή σας, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας, π.χ. συγκεκριμένο διαιτολόγιο.

Οι πληροφορίες σχετικά με άτομα κάτω των 18 ετών περιορίζονται σε ονοματεπώνυμο, εθνικότητα και ημερομηνία γέννησης και μας παρέχονται μόνο από κηδεμόνα.

Πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας είναι δυνατόν να δημιουργήσετε λογαριασμούς/ προφίλ, για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε πληροφορίες, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, e-mail,

Κατά την παραγγελία ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας ενδέχεται να ζητήσουμε πληροφορίες για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία δωματίου κλπ.,

Σε περίπτωση συμμετοχής σε κάποιο διαγωνισμό μας ή προωθητική μας ενέργεια, ενδέχεται να σας ζητηθεί ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, e-mail, προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα κλπ.

Πληροφορίες αναφορικά με την χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας Ενδεικτικά:

Πληροφορίες συσκευής (π.χ. μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, διεύθυνση IP, ρυθμίσεις συσκευής για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας κλπ.),

Πληροφορίες τοποθεσίας (π.χ. GPS συσκευής σας κλπ.),

Λοιπές πληροφορίες αναφορικά με την χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς (π.χ. αλληλεπίδραση με περιεχόμενο που προσφέρεται μέσω μιας Υπηρεσίας),

Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστότοπό μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε, να προωθήσουμε και να δρομολογήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματός μας και για να καταρτίζουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον Ιστότοπό μας, στατιστικού καθαρά χαρακτήρα, οι οποίες δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου.

Όταν χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας προκειμένου να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή να αναρτήσετε ένα σχόλιο, και αυτό στο πλαίσιο της διερεύνησης του αιτήματός σας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Λοιπές πληροφορίες που συλλέγουμε

Συλλέγουμε πληροφορίες κατά την χρήση των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επιπλέον, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές, σύμφωνα πάντα με όσα επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με τις υπηρεσίες αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να μη μας χορηγήσετε τις πληροφορίες που τυχόν σας ζητηθούν, κατά τα ανωτέρω, για την παροχή από την πλευρά μας των αιτούμενων υπηρεσιών,  γεγονός που ενδεχομένως βέβαια να επηρεάσει τη δυνατότητα χρήσης αυτών από εσάς.

Γ. Νομική Βάση Επεξεργασίας

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι:

Η συναίνεσή σας, για τους σκοπούς της Επεξεργασίας (όπως π.χ. όταν η επεξεργασία αφορά ειδικές κατηγορίες δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679, ή όταν πρόκειται να σας ενημερώσουμε για προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων, εκδηλώσεις που διοργανώνονται από εμάς κ.λ.π). Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, θα διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλείτε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Η εκτέλεση σύμβασης: επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν αυτό είναι απαραίτητο για την σύναψη σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος.

Νομικοί λόγοι, όταν η επεξεργασία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

Το έννομο συμφέρον μας και ειδικότερα:

Η βελτίωση των υπηρεσιών μας: με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών και κατανοώντας καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες,

Η πρόληψη περιστατικών απάτης: να διασφαλίσουμε ότι κάθε πληρωμή ολοκληρώνεται χωρίς να σημειωθεί περιστατικό απάτης ή ιδιοποίηση,

Η ασφάλεια των εργαλείων μας: να προστατεύουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε (τους ιστότοπους, συσκευές μας κλπ.), να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν σωστά και βελτιώνονται διαρκώς.

Να επικαιροποιούμε και να διορθώνουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας τα οποία είναι ήδη στην διάθεσή μας με νόμιμο τρόπο μέσω άλλων συστημάτων που χειριζόμαστε εμείς ή κάθε άλλος αποδέκτης.

Να διαχειριζόμαστε τη συναίνεσή σας όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Σε περίπτωση που μας χορηγείτε Προσωπικά Δεδομένα τρίτων προσώπων (συγγενών, υπαλλήλων σας ή συνεργατών σας κ.λ.π.) υποχρεούστε να διασφαλίζετε ότι αυτά έχουν συλλεχθεί δίκαια και νόμιμα και έχετε λάβει την απαιτούμενη ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα να ενεργείτε στο όνομα και για λογαριασμό τους (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής συναίνεσης για λογαριασμό τους), ώστε να καθίσταται δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους από την εταιρεία μας.

Δ. Χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η εταιρεία, ανάλογα με την ποσότητα, την φύση και την ευαισθησία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, προσδιορίζει το χρόνο της κατάλληλης περιόδου διατήρησης των δεδομένων, διατηρούμε δε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε π.χ. εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης.

Ειδικότερα, διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για δέκα  (10) έτη από την ημερομηνία συλλογής τους, ώστε να  παρέχουμε σε εσάς τις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Οι μόνες εξαιρέσεις στα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται ανωτέρω είναι στις περιπτώσεις όπου:

ο νόμος απαιτεί από εμάς να διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ή να τα διαγράφουμε νωρίτερα, ή

μπορεί να έχουμε έννομο συμφέρον να εγείρουμε, να αποδείξουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις σχετικές με τα προαναφερόμενα προϊόντα και/ή υπηρεσίες (π.χ. ζητήματα ευθύνης από παροχή υπηρεσιών, απαιτήσεις από αδικοπραξίες, κ.λ.π.), ή

αυτό απαιτείται για λογιστικούς, φορολογικούς ή ελεγκτικούς σκοπούς ή

αυτό απαιτείται για την προστασία δικού σας εννόμου συμφέροντος ή

εσείς ασκείτε το δικαίωμά σας να διαγραφούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα (όπου αυτό εφαρμόζεται) και εμείς δεν χρειάζεται να τα τηρούμε σε σχέση με οποιονδήποτε από τους λόγους που επιτρέπονται ή απαιτούνται από το νόμο.

Επιπλέον, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα ανωνυμοποίησης των Προσωπικών Δεδομένων σας, με αποτέλεσμα να μην δύνανται να συσχετιστούν με εσάς, προκειμένου να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές επ’ αόριστον για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, δίχως να απαιτείται άλλη ειδοποίηση προς εσάς.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ πρόσβασης Τρίτων στα Προσωπικά Δεδομένα σας

Βασική αρχή μας αποτελεί το γεγονός ότι δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς εμπορικής προώθησης χωρίς την συγκατάθεσή σας.

Με στόχο μας την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς εσάς, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων ή σε μέρος αυτών στο αρμόδιο προσωπικό μας και ειδικότερα:

α) Στο προσωπικό της εταιρείας μας: στα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού μας.

β) Σε τρίτους επιχειρηματικούς εταίρους:

Επιχειρηματικοί εταίροι: για παράδειγμα, αξιόπιστες εταιρείες που ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας ώστε να σας παράσχουν τις υπηρεσίες  και/ή να σας χορηγήσουν διαφημιστικό υλικό (υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για τη λήψη τέτοιου υλικού). Ζητούμε από αυτές τις εταιρείες να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και την παρούσα Πολιτική και να δείχνουν ιδιαίτερη επιμέλεια στη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας πληροφοριών.

Πάροχοι υπηρεσιών της εταιρείας μας: εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία μας ή για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Εταιρείες διαφήμισης, μάρκετινγκ και προώθησης: για να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε και να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών και των προωθητικών ενεργειών μας.

γ) Σε λοιπούς τρίτους:

Όταν απαιτείται από το νόμο ή όταν είναι αναγκαίο βάσει νόμου για την προστασία της εταιρείας:

προς συμμόρφωση με το νόμο, με αιτήματα των αρχών, με δικαστικές εντολές, με νομικές διαδικασίες, υποχρεώσεις σχετιζόμενες με την αναφορά και υποβολή πληροφοριών στις αρχές, κ.λ.π.,

για την επιβεβαίωση ή την επιβολή της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και συμφωνίες της ΣΑΝΤΑ ΑΕ και

για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της ΣΑΝΤΑ ΑΕ  ή των πελατών της.

Σε σχέση με εταιρικές συναλλαγές: στο πλαίσιο μεταβίβασης ή εκχώρησης του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής της ή άλλως σε σχέση με τη συγχώνευση, ενοποίηση, αλλαγή στην διεύθυνση, αναδιοργάνωση ή εκκαθάριση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης της ΣΑΝΤΑ ΑΕ

Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι οι τρίτοι αποδέκτες που αναφέρονται στα σημεία β) και γ) ανωτέρω – ιδίως οι πάροχοι υπηρεσιών που ενδέχεται να σας προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες  μέσω υπηρεσιών ή εφαρμογών της ΣΑΝΤΑ ΑΕ ή μέσω των δικών τους εμπορικών καναλιών – ενδέχεται να συλλέγουν ξεχωριστά Προσωπικά Δεδομένα από εσάς. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω τρίτοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον έλεγχο και τη διαχείριση αυτών των Προσωπικών Δεδομένων, και οι συναλλαγές σας μαζί τους θα εμπίπτουν στους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφέρονται σε αποδέκτες εκτός ΕΟΧ και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και τους εν λόγω αποδέκτες. Για οποιαδήποτε μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας σε χώρες εκτός ΕΟΧ που, γενικά, δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων με αυτό του ΕΟΧ, η ΣΑΝΤΑ ΑΕ θα εφαρμόσει τα κατάλληλα ειδικά μέτρα για να διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας. Τα μέτρα αυτά μπορούν, για παράδειγμα, να συνίστανται σε συμφωνία με τους αποδέκτες σχετικά με τις δεσμευτικές συμβατικές ρήτρες που εγγυώνται ένα τέτοιο επαρκές επίπεδο προστασίας.

Θα σας ενημερώνουμε σαφώς κάθε φορά που τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι να μεταφερθούν εκτός ΕΟΧ. Αυτές οι πληροφορίες θα σας παρέχονται μέσω ξεχωριστής δήλωσης περί απορρήτου, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επικοινωνίας), ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (electronic newsletters), υπενθυμίσεις, προσφορές, προσκλήσεις για εκδηλώσεις, κ.λ.π.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας για προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Τα δικαιώματά σας για τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων σας έχουν ως εξής:

Δικαίωμα στην ενημέρωση: έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, καθώς και όσον αφορά τα δικαιώματά σας αυτά καθαυτά. Αυτός είναι ο λόγος που σας παρέχουμε τις πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική.

Δικαίωμα πρόσβασης – επικοινωνίας του υποκειμένου με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της ΣΑΝΤΑ ΑΕ: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς (με την επιφύλαξη ορισμένων εκ του Νόμου περιορισμών), καθώς και επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται κατωτέρω. Για την παροχή των πληροφοριών που τυχόν ζητήσετε, ενδέχεται να επιβάλλουμε μια εύλογη χρέωση, η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν τα διοικητικά έξοδα που αυτή συνεπάγεται, ενώ προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα αιτήματα ενδέχεται να μην τύχουν απάντησης,

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς, όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας[1]. Η εν λόγω ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης αυτής το χρονικό διάστημα πριν από την ανάκλησή της. Αν επιθυμείτε να εναντιωθείτε και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω,

Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων: Στην περίπτωση εσφαλμένων ή/ και μη επίκαιρων δεδομένων ή/και μη πλήρως συμπληρωμένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων σας. Μπορείτε να διορθώσετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας είτε μέσω του λογαριασμού σας, εφ’ όσον διαθέτετε, είτε επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται κατωτέρω. Σημειώνουμε ότι είναι σημαντικό για εμάς να διατηρούμε ακριβή και επικαιροποιημένα αρχεία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε να προβαίνετε στις ανωτέρω διορθώσεις/επικαιροποιήσεις, είτε εσείς οι ίδιοι, είτε επικοινωνώντας μαζί μας προκειμένου να μας γνωστοποιήσετε τις σχετικές διορθώσεις – αλλαγές, ώστε να προβούμε εμείς στην διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων από τα αρχεία μας: Σε κάποιες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτο δικαίωμα, καθώς ενδέχεται να έχουμε νομικούς ή βάσιμους λόγους να διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εφ’ όσον επιθυμείτε να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω,

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Εφ’ όσον μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, τα αποθηκεύουμε αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω. Σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), το εν λόγω δικαίωμα ισχύει στις κάτωθι περιγραφόμενες περιπτώσεις:

η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, από εσάς) για μια χρονική περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,

η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητάει αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους,

ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων (δηλαδή, η ΣΑΝΤΑ ΑΕ) δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) έχει αντιρρήσεις στην επεξεργασία για όσο καιρό αναμένεται η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν αυτών του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα εναντίωσης με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων:

Έχετε τη δυνατότητα να εναντιωθείτε στην λήψη κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω.

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον κατά τα ανωτέρω, καθώς θεωρείτε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας,

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα αντιγραφής ή μετακίνησης Προσωπικών Δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση Προσωπικών Δεδομένων που εσείς έχετε παράσχει και η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε κάποια σύμβαση και η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία εναντίον του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Για τον χειρισμό των αιτημάτων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενδέχεται να ζητήσουμε επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για οποιαδήποτε απορία, ερώτηση,  προβληματισμό ή παράπονο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής και την άσκηση των ανωτέρω υπό 7 δικαιωμάτων σας, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, απευθυνθείτε στην εταιρεία  μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση [email protected] ή αποστείλετε επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση:

Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 2, Θεσσαλονίκη, περιοχή Αγίας Τριάδας τ.κ. 57019

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Έχουμε υιοθετήσει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση, καθώς και από τυχαία απώλεια ή βλάβη της ακεραιότητάς τους. Τα μέτρα αυτά έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την υποδομή των πληροφοριακών συστημάτων  μας (IT infrastructure), τον πιθανό αντίκτυπο στην ιδιωτικότητά σας και το σχετικό κόστος, καθώς επίσης και σύμφωνα με τα ισχύοντα στην αγορά πρότυπα και πρακτικές.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτο Εκτελούντα την Επεξεργασία μόνον εάν  αυτός δέχεται να συμμορφωθεί με τα συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων.

Διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σημαίνει προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των Προσωπικών Δεδομένων σας:

Εμπιστευτικότητα: θα προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από την ανεπιθύμητη γνωστοποίησή τους σε τρίτους.

Ακεραιότητα: θα προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από την τροποποίησή τους από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Διαθεσιμότητα: θα διασφαλίσουμε ότι τα εξουσιοδοτημένα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Οι σχετικές με την ασφάλεια των δεδομένων διαδικασίες μας περιλαμβάνουν: ασφάλεια πρόσβασης, συστήματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, παρακολούθηση, αναθεώρηση και συντήρηση, διαχείριση των συμβάντων ασφαλείας και της αδιάλειπτης λειτουργίας, κ.λ.π.

ΧΡΗΣΗ COOKIES Ή ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Στους ιστότοπούς μας χρησιμοποιούμε cookies. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία όταν περιηγείστε σε αυτούς και μας επιτρέπει επίσης να τους βελτιώνουμε.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση cookies από εμάς και πώς να τα αποφύγετε, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies, που είναι διαθέσιμη εδώ.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν οποιεσδήποτε άλλες υπάρχουσες προϋποθέσεις βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των όσων αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και των προϋποθέσεων που θέτει το ισχύον νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων, θα υπερισχύει το τελευταίο.

Η εταιρεία μας  δύναται να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Όποτε συμβεί αυτό, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά με τις όποιες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και εν συνεχεία θα σας ζητήσουμε να ξαναδιαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής μας.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα Πολιτική, οι ακόλουθοι όροι ερμηνεύονται ως εξής:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι αυτός που καθορίζει για ποιους σκοπούς και με ποιο τρόπο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εκτός εάν σας ενημερώσουμε διαφορετικά, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η εταιρεία μας.

Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων είναι αυτός που επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων.

ΕΟΧ είναι ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ήτοι, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η Ισλανδία, η Νορβηγία, και το Λιχτενστάιν).

Προσωπικά Δεδομένα: Βλέπε ανωτέρω υπό 2.

Επεξεργασία είναι η συλλογή, πρόσβαση και κάθε μορφής χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας.